Ramy czasowe

Najłatwiejszym sposobem pokonania testów na obecność narkotyków jest ich nieużywanie. Jednak jeśli w przeszłości zdarzyło Ci się je zażywać, chciałbym zapewnić, że kilka wy­kroczeń nie zniweczy Twoich szans na otrzymanie dobrej pra­cy. Ponieważ większość narkotyków rozpuszcza się w wodzie, nerki szybko je przetwarzają i wydalają. Na przykład prawie każda dawka heroiny ulega całkowitemu wydaleniu w czasie krótszym niż 24 godziny. W przypadku większości pozostałych narkotyków nawet obfite ich ilości zostaną wyeliminowane z organizmu w ciągu trzech dni od momentu odstawienia. Oso­by zażywające je sporadycznie mogą uzyskać ujemny wynik testu w ciągu jednego dnia.

Jedynymi wyjątkami od tej reguły są: fencyklidyna (PCP), barbiturany i marihuana. Pierwsze dwie pozycje pomi­nę, ponieważ nie są obecnie tak popularne, jak w latach 60. Z drugiej strony, marihuana bije rekordy popularności w każ­dym kolejnym pokoleniu.

THC jest substancją rozpuszczalną w tłuszczach, stopniowo odkładającą się w miarę upływu czasu w komórkach tłuszczo­wych. W razie wypalenia jednego skręta organizm oczyści się z THC w ciągu jednego lub dwóch dni. Jeżeli pali się wię­cej, ilość THC w komórkach tłuszczowych narasta. To znaczy, że po zaprzestaniu palenia marihuany THC będzie przenikać z tkanki tłuszczowej do krwiobiegu przez szereg dni lub tygo­dni. Osoba paląca codziennie potrzebuje do 30 dni, aby uzy­skać wynik ujemny. Nie ma ustalonych reguł dla osób znajdu­jących się pomiędzy tymi skrajnościami, zatem należy sobie uświadomić, że im więcej się pali, tym dłużej pozostaje się w niebezpiecznym przedziale czasowym.

Chociaż wielu ludzi usiłuje obejść tę fizjologiczną prawid­łowość, nie sposób wymienić komórek tkanki tłuszczowej tak szybko, jak to się dzieje z płynami w organizmie. Nie ma możli­wości wymiany znacznej części naszej struktury anatomicznej (eliminacji znacznych ilości tkanki tłuszczowej) w ciągu paru dni lub tygodni. Nawet po zastosowaniu wszelkich porad doty­czących diety uderzeniowej z rozdziału na temat odchudzania, osoba ważąca 70 kilogramów z zawartością tkanki tłuszczowej w organizmie wynoszącą 20% może stracić na wadze 4,5 ki­lograma w okresie od dwóch do trzech tygodni. Gdyby nawet te całe 4,5 kilograma stanowił tłuszcz, nadal pozostanie go 10 kilogramów, z których THC będzie w dalszym ciągu przenikać do organizmu mimo naszych najbardziej usilnych starań. Cho­ciaż ćwiczenia fizyczne zawsze są doskonałym pomysłem, to jeśli chodzi o możliwość przejścia bez kłopotów przez badania w kierunku narkotyków, nic nie pomogą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.