Sposoby wykrywania narkotyków

Podobnie jak mój kumpel Tom, który przybiegł do mnie w panice z powodu swojej ostatniej zabawy z kokainą, liczni moi pacjenci sami starają się o to, aby polityka pracodawców dotycząca badań na obecność narkotyków przyprawiała ich o histerię. Sporo firm zaczęło badać nowych pracowników, chociaż dyrektorzy urodzeni w okresie wyżu demograficznego także nie mają pod tym względem czystego sumienia. Moją znajomą przyjmował do pracy w pewnej firmie dyrektor, który – w ramach nawiązywania bliższych kontaktów – przyznał się, że dawno temu aresztowano go za handel narkotykami. Potem zaprosił ją na wspólne palenie „trawki” (odmówiła mu). W na­stępnym tygodniu wysłał jej e-maila, powiadamiając z zaże­nowaniem, że firma właśnie wprowadziła zasadę obowiązko­wych badań na obecność narkotyków.

Rozmawiałem również z wieloma dyrektorami działów kadr oraz przedsiębiorcami, którzy chcieli się dowiedzieć, czy dzię­ki testom ich firmy staną się strefą wolną od narkotyków. Lu­dzie ci chcieli wiedzieć, jakie testy są najbardziej opłacalne i skuteczne, żeby za ich pomocą dobierać pracowników, którzy nie będą ograniczać własnej sprawności zawodowej narkoty­kami.

Testy próbki moczu stanowią najczęstszy sposób przepro­wadzania badań w kierunku śladów narkotyków w środowi­sku zawodowym. Cieszą się popularnością, ponieważ są tanie i skuteczne. Typowy protokół postępowania polega na badaniu kandydata w chwili przyjmowania go do pracy oraz rzadko – o ile w ogóle – w okresie późniejszym. W tych gałęziach go­spodarki, w których trzeźwość pracowników jest podyktowana interesem publicznym (na przykład w wojsku lub liniach lotni­czych), przeprowadza się w miejscach pracy losowe badania, ale w większości firm sektora prywatnego jest to rzadko prak­tykowane.

Oczywistym ograniczeniem polityki badania nowych pra­cowników jest fakt, że nie można wykryć w ten sposób wszystkich osób zażywających narkotyki. Taka planowa oce­na przesiewowa zawiera pewien okres opóźnienia pomiędzy zaplanowaniem wizyty w celu przeprowadzenia badania a jej rzeczywistym odbyciem. Okres ten może wynosić od kilku dni do kilku tygodni. Taka ocena przesiewowa umożliwia wykry­cie wyłącznie następujących osób:

  • Takich, które nie są na tyle sprytne, aby przerwać zażywa­nie narkotyków.
  • Zbyt mocno uzależnionych, aby zrobić tygodniową prze­rwę.
  • Palaczy marihuany, którzy palą tak często, że ich komórki tkanki tłuszczowej są przesycone THC.

Osoby sporadycznie zażywające narkotyki niewątpliwie mogą prześliznąć się przez sito. Jako pracodawca prawdopo­dobnie nie dowiesz się o zwyczaju sporadycznego narkoty­zowania się danej osoby, zanim nie zaczną spadać jej wyniki pracy. Losowe badania na obecność narkotyków mogą dopro­wadzić do jej wykrycia, choć niekoniecznie. Jeżeli przeprowa­dza się je w tygodniu, osoba zażywająca narkotyki w weeken­dy pozbędzie się ich z organizmu do wtorku.

Jeżeli zdecydujesz się zastosować badania moczu, najbar­dziej czuła metoda polega na wykorzystaniu spektrometru ma­sowego, który bada masę przepływających przez aparat czą­steczek. Każda cząsteczka ma określoną masę w zależności od liczby i rodzaju tworzących ją atomów. Spektrometrię masową trudno oszukać. Cząsteczki są takie, jakie są.

Jednak wiele firm oszczędza na wydatkach, zamawiając ra­czej testy paskowe niż droższe i czulsze spektrometry maso­we. Testy paskowe można łatwiej oszukać za pomocą licznych substancji fałszujących wyniki; wiadomości na ich temat moż­na znaleźć w czatach prowadzonych w Internecie. Mimo to firmy produkujące testy starają się zbierać na bieżąco wiado­mości o najnowszych substancjach fałszujących wyniki. Jeżeli test paskowy ujawnia obecność takich substancji, oznacza to sygnał ostrzegawczy.

Ludzie próbują również oszukać testy paskowe, wypija­jąc pokaźne ilości wody lub używając leków moczopędnych (w tym preparatu Goldenseal, leczniczej substancji ziołowej, powszechnie stosowanej jako środek fałszujący wyniki te­stów), aby rozcieńczyć mocz. Sprawia to, że cząstki występują w mniejszym stężeniu i są trudniejsze do wykrycia. Oczywiście ośrodki wykonujące badania znają i ten sposób, zatem próbka moczu zostanie odrzucona, jeżeli jej rozcieńczenie będzie zbyt duże. To znaczy, że dana osoba będzie musiała poddać się ba­daniu ponownie w późniejszym terminie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.