Wyniki fałszywie dodatnie

Mimo że większość zadawanych mi pytań dotyczących te­stów na zawartość narkotyków pada z ust ludzi je zażywają­cych, którzy mają nadzieję oszukać testy, to niektóre osoby nie przyjmujące narkotyków martwią się, że inne substancje będą wykazywać krzyżową reakcję z testem i spowodują wyniki fałszywie dodatnie. Wszystkie narkotyki muszą zostać wypro­dukowane z jakichś surowców, zaś wiele z nich ma nieszkod­liwe pochodne pochodzące z tego samego źródła. Na przykład nasiona maku mogą być przyczyną dodatniego wyniku testu, ponieważ zawierają różne ilości morfiny i kodeiny. Ale nasio­na maku powodują dodatnie wyniki jedynie w ciągu 24-36 go­dzin od ich spożycia, poza tym stosunek morfiny do kodeiny w nasionach maku jest dobrze znany. Próbki moczu, które wy­kazują różnice wobec tego stosunku, zostaną zinterpretowane jako dowód zażycia narkotyku, a nie oznaka spożycia świą­tecznego makowca.

Jeżeli nie palisz „trawki”, ale lubisz produkty z konopi, mu­sisz wiedzieć, że wiele spośród nich, od cukierków do ekstrak­tów, może powodować dodatnie wyniki testów. Jest to sytua­cja trudniejsza niż ta, którą mogą powodować nasiona maku, ponieważ z punktu widzenia prawa THC jest traktowany po prostu jak THC, a zatem dodatni wynik testu będzie traktowa­ny jako miarodajny, pomimo że będziesz się zaklinać, iż jedy­nym Twoim przewinieniem jest spożycie kanapki z pieczywa z dodatkiem mąki z konopi. Jeżeli zatem czekają Cię testy na zawartość narkotyków, lepiej zostaw konopie w domu.

Istnieje możliwość wykrycia w organizmie pochodnych am­fetaminy, pochodzących z różnorodnych legalnych źródeł. Do najczęstszych należą środki zmniejszające przekrwienie śluzó­wek (pseudoefedryna, fenylopropanoloamina), efedryna oraz tabletki odchudzające (fentermina), w tym również niektó­re preparaty pochodzące z Meksyku (Asenlix, Fenproporex). Testy wykrywające narkotyki przeważnie umożliwiają różni­cowanie pomiędzy metamfetaminą i pochodnymi amfetaminy na podstawie orientacji cząsteczki oraz stosunku metamfeta­miny do amfetaminy. Dawka ecstasy, przyjęta ostatniej nocy, nie zostanie mylnie uznana za lekarstwo przeciwko przezię­bieniu. Jednak meksykańskie tabletki odchudzające, zawiera­jące metamfetaminę, mogą spowodować dodatni wynik testu w kierunku ecstasy. Warto o tym pamiętać, zamawiając je w Internecie.

Oto kolejny fakt nagłaśniany w prasie: aerozol do nosa Vicks również może być przyczyną dodatnich wyników te­stu wykrywającego ecstasy. Vicks zawiera L-metamfetaminę, zaś ecstasy – D-metamfetaminę, substancję nieomal identycz­ną, lecz dziesięciokrotnie silniejszą w działaniu. Na szczęście większość ośrodków wykonujących badania przeprowadza test potwierdzający, oceniając konkretną orientację atomów w czą­steczce w celu zróżnicowania obu związków, a zatem jest mało prawdopodobne, aby preparat leczniczy stosowany z powodu kataru spowodował dodatni wynik testu.

Żaden czynnik nie spowoduje oszukania aparatów w taki sposób, aby wystąpił dodatni wynik testu w kierunku kokainy, benzodiazepin (leków uspokajających, takich jak Valium lub Xanax) czy barbituranów. Jednak wszystkie wymienione leki mają uzasadnione zastosowania medyczne, zatem jeśli ktoś posiada receptę albo niedawno przebył zabieg z zakresu chi­rurgii szczękowej lub leczenie dentystyczne, powinien spraw­dzić przed zgłoszeniem się na test, czy dysponuje stosowną dokumentacją.

Przed potwierdzeniem dodatnich wyników wielu badań nad­zorujący je lekarz może skontaktować się z daną osobą, aby sprawdzić, czy istnieje uzasadniony powód medyczny dodat­niego wyniku. Taka procedura obejmuje pytania o wszelkie udokumentowane przypadki zażywania wymienionych wyżej substancji, a także badania w kierunku oznak ich nadużywa­nia. Dopiero po przeprowadzeniu takiego postępowania wy­jaśniającego wynik testu zostanie uznany za „dodatni”. Zasady poszczególnych pracodawców różnią się od siebie, ale trze­ba być przygotowanym na konieczność udzielenia wyjaśnień w przypadku wszelkich wątpliwości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.